Projekt „Zrozum jak mówię”


Działania podejmowane w projekcie


SOSW nr 1 jest szkołą otwartą na nowe wyzwania oraz wartościowe prądy, podejścia w edukacji.

Bierzemy udział w wielu projektach zewnętrznych oraz opracowujemy i wcielamy w życie własne innowacyjne programy, podnosząc tym samym kompetencje nauczycieli i uczniów.

W r.szk. 2019/2020 r.- od 02.09.2019 – 01.01.2021, realizowany jest projekt
„Zrozum jak mówię” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie niemówiącym z zaburzeniami sensorycznymi oraz dzieckiem z autyzmem,  opartych na stymulacji wielozmysłowej oraz wykorzystanie narzędzi TIK.

Rezultatem projektu będzie przede wszystkim wzrost kompetencji kluczowych i  komunikacyjnych u uczniów i nauczycieli.

Wartość projektu: 77806.45