Oferta kształcenia


PRZYSZŁY GIMNAZJALISTO!

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Elblągu, przy ul. Kopernika 27 zaprasza uczniów, absolwentów szkoły podstawowej do podjęcia nauki w Gimnazjum z dodatkowym językiem obcym- językiem niemieckim.

Praca w naszej szkole oparta jest indywidualnych programach nauczania opracowanych specjalnie z myślą o potrzebach uczniów.

 

Jesteś starszy od swoich rówieśników?

Możesz ubiegać się o przyjęcie do klasy przysposabiającej do zawodu (uzawodowionej).

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które pomogą Ci rozwijać pasje, zdolności i zainteresowania:
– plastyczne,
– muzyczno- taneczne,
– sportowe,
– ekologiczne (ekozespoły),
– komputerowe („ kawiarenka internetowa”).

Szkoła zapewnia udział w olimpiadach sportowych oraz konkursach przedmiotowych.

 

Jesteś miłośnikiem turystyki?

Oferujemy atrakcyjne wycieczki krajoznawcze, piesze rajdy, zajęcia terenowe oraz wyjazdy do Zielonej Szkoły.

 

Chcesz uprawiać sport?

Zajęcia sportowe w SOSW Nr 1 w Elblągu organizowane są we współpracy z dwiema organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się sportem osób niepełnosprawnych:

 • Olimpiady Specjalne – ruch o zasięgu światowym zainicjowany w USA

W ramach Olimpiad Specjalnych nasi uczniowie uprawiają lekkoatletykę, jazdę konną,
bowling, piłkę nożną, gimnastykę, bocce, gimnastykę, biegi przełajowe, badminton.

 • Zrzeszenie Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” –organizacja ogólnopolska

Działający w Zrzeszeniu, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, zaprasza do uprawiania takich dyscyplin sportu, jak: pływanie, tenis stołowy, piłka koszykowa, piłka nożna, biegi przełajowe, lekkoatletyka.

 

Mieszkasz poza Elblągiem?

Zapewnimy Ci miejsce w Grupie Wychowawczej (internacie) przy ul. Chopina, gdzie panuje miła, życzliwa i rodzinna atmosfera.

 

Myślisz o przyszłości?

W naszym Ośrodku zdobędziesz zawód!

Po ukończeniu Gimnazjum proponujemy Ci naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w klasach o profilu:

– stolarz,
– tapicer
– kucharz,
– krawiec,
– kaletnik.

 

Z nami odniesiesz sukces!

Drzwi szkoły są dla Ciebie zawsze otwarte! Czekamy!

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Uczniów i rodziców zainteresowanych poznaniem placówki zapraszamy do odwiedzenia szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym. Kontakt z pedagogiem szkoły, psychologiem, zastępcą dyrektora ośrodka  telefon: 55 625 83 41.

Oferta skierowana jest dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


GIMNAZJUM przy OŚRODKU
SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM NR 1
w Elblągu

 

Integralną częścią OSW nr 1 jest Gimnazjum Specjalne. Absolwenci szkoły podstawowej specjalnej mogą kontynuować naukę w Gimnazjum z językiem obcym- niemieckim, w klasach I- III. Z myślą o uczniach klas II, opóźnionych w nauce szkolnej, tworzy się klasę przysposabiającą do zawodu (uzawodowioną).

Gimnazjum Specjalne zapewnia wszystkim uczniom prawo do rozwoju, uczniowie realizują pełną podstawę programową, metody i formy pracy są dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Nasi uczniowie przystępują w klasie trzeciej do egzaminu gimnazjalnego. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych metod i form pracy oraz zasad nauczania. Zajęcia odbywają się z respektowaniem zasad daleko posuniętej indywidualizacji toku nauczania.

Praca rewalidacyjno- wychowawcza opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania w sferze procesów orientacyjno-poznawczych, emocjonalno- wolicjonalnych oraz społecznych.

Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna, wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający.
W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej:

 • terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia kompensacyjno- korekcyjne,
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: język polski, matematyka, język niemiecki,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia ekologiczne (ekozespoły).

Celem zajęć rewalidacyjnych jest:  wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia, rozwijanie i doskonalenie mechanizmów mowy oraz innych systemów komunikowania, rozwijanie i doskonalenie zmysłów w ramach stymulacji polisensorycznej, korekcja wad postawy, rozwijanie zainteresowań techniką komputerową, rozbudzanie zamiłowań plastyczno- technicznych i muzyczno-tanecznych oraz korygowanie niepożądanych społecznie form zachowań.

Wszystkie cele i zadania szkoły realizowane są zgodnie z opracowanym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, którego członkowie czynnie uczestniczą w organizacji życia szkoły. Uczniowie pod opieką nauczycieli organizują imprezy okolicznościowe, spotkania kulturalno-porządkowe oraz konkursy.

Gimnazjaliści zamiejscowi mogą skorzystać z Grup Wychowawczych (internatu) przy ul. Chopina, w którym młodzież skupiona jest w zespołach wychowawczych. Grupa Wychowawcza wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy szkoły, zapewnia wyżywienie oraz miłą, rodzinną atmosferę opartą na poczuciu bezpieczeństwa.

W szkole funkcjonuje stołówka, z której chętnie korzystają zainteresowani uczniowie. Nasi podopieczni biorą udział w wycieczkach krajoznawczych, rajdach po najbliższej okolicy oraz uczestniczą w turnusach Zielonej Szkoły.

Uczniowie gimnazjum rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Wkraczając w dorosłość są przygotowani do aktywnego i kulturalnego życia w środowisku społecznym oraz do podjęcia nauki zawodu.


Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

– szkoła podstawowa
– gimnazjum,
– szkoła zawodowa,
kucharz
kaletnik
krawiec
stolarz
tapicer

Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata.

Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • szkoła przysposabiająca do pracy (3letnia),

Edukacja dzieci z autyzmem w szkole podstawowej.

Zapewniamy:

 • opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów specjalnych,
 • dla uczniów  spoza Elbląga miejsce w Grupie Wychowawczej ( internacie),
 • praktyczną naukę zawodu organizowaną przez szkołę,
 • możliwość korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej,
 • pomoc psychologa i pedagoga w zakresie diagnostyki i profilaktyki,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia wyrównawcze,
 • gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne,
 • możliwość rozwoju zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych, ekologicznych, komputerowych i teatralnych,
 • wspieranie rozwoju uczniów poprzez nowoczesne metody i techniki edukacyjne,
 • udział uczniów w zielonych szkołach, wycieczkach i rajdach.