Rekrutacja

Dyrektor SOSW Nr 1 w Elblągu informuje o zasadach i terminach rekrutacji do szkoły ponadpodstawowe.

Prowadzony jest nabór uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkołach:

branżowa szkoła I stopnia

kucharz     8 miejsc

stolarz       8 miejsc

pracownik pomocniczy gastronomii    8 miejsc

pracownik pomocniczy stolarza           8 miejsc

Do branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są absolwenci klasy VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

szkoła przysposabiająca do pracy

Uczniowie uczą się elementów pracy w szkolnych pracowniach:  kucharskiej, krawieckiej, stolarskiej, ceramiki, poligrafii, dekoratorstwa i bukieciarstwa.

Planowane jest otwarcie  klas:

klasa Ia      3 miejsca dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym

klasa Ib      5 miejsc dla uczniów z  niepełnosprawnością  intelektualną
w stopniu umiarkowanym

Terminy

15 czerwca – 10 lipca          złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podanie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

15 czerwca – 10 lipca          kandydaci do szkoły branżowej I stopnia odbywają badania w poradni medycyny pracy potwierdzające przydatność kandydata do kształcenia się w wybranym zawodzie; skierowanie na badania uczeń otrzymuje w SOSW Nr1; wszelkie formalności związane z badaniem załatwiane są
z pomocą kierownika praktycznej nauki zawodu SOSW  Nr1

26 czerwca – 10 lipca          złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca      – 4 sierpnia        złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

19 sierpnia       ogłoszenie listy przyjętych

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

                                                          

 Dyrektor SOSW Nr1 Leszek Iwańczuk


Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia

  • podanie;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy (pośredniczymy w uzyskaniu tego dokumentu);
  • dla zawodu stolarz numer NIP (z Urzędu Skarbowego)
  • dla zawodów kucharz i pracownik pomocniczy gastronomii – pracownicza książeczka zdrowia (pośredniczymy w uzyskaniu tego dokumentu); 

Uczniowie spoza Elbląga mogą składać podanie o przyjęcie do internatu mieszczącego się przy ul. Szopena, w odległości 5 minut drogi od budynku szkoły;


W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić – > Kontakt