Rekrutacja

Dyrektor SOSW Nr 1 w Elblągu informuje o zasadach i terminach rekrutacji uczniów do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022.

W SOSW Nr 1 prowadzony jest nabór uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkołach:

Branżowa Szkoła I Stopnia

W szkole branżowej uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, które potwierdza złożenie  egzaminu państwowego.

We wrześniu 2021 uczniowie rozpoczną naukę w zawodach:

pracownik pomocniczy gastronomii    6 miejsc

pracownik pomocniczy stolarza           5 miejsc

stolarz      5 miejsc

Do branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są absolwenci klasy VIII szkoły podstawowej
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Uczniowie uczą się elementów pracy w szkolnych pracowniach:  kucharskiej, krawieckiej, stolarskiej, ceramiki, poligrafii, dekoratorstwa i bukieciarstwa.

Planowane jest otwarcie  trzech klas pierwszych

– klasy dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  
  umiarkowanym liczą do 4 uczniów

– klasy dla uczniów z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym

  liczą do 6 uczniów

Do szkoły przysposabiającej do pracy przyjmowani są absolwenci klasy VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności sprzężonej.

Terminy

17 maja – 21 czerwca 2021 złożenie podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podanie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

15 czerwca – 10 lipca 2021 kandydaci do szkoły branżowej I stopnia odbywają badania w poradni medycyny pracy potwierdzające przydatność kandydata do kształcenia się w wybranym zawodzie; skierowanie na badania uczeń otrzymuje w SOSW Nr1; wszelkie formalności związane z badaniem załatwiane są z pomocą kierownika praktycznej nauki zawodu SOSW  Nr1

26 czerwca – 10 lipca 2021 złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

                                             złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

15 lipca 2021       ogłoszenie listy przyjętych

W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń może być przyjęty do szkoły działającej w SOSW Nr 1 poza obowiązującymi terminami naboru.

                                                          

 Dyrektor SOSW Nr1 Leszek Iwańczuk


Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia

  • podanie;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy (pośredniczymy w uzyskaniu tego dokumentu);

ponadto

  • dla zawodu stolarz numer NIP (z Urzędu Skarbowego)
  • dla zawodu pracownik pomocniczy gastronomii – pracownicza książeczka zdrowia (pośredniczymy w uzyskaniu tego dokumentu); 

Uczniowie spoza Elbląga mogą składać podanie o przyjęcie do internatu mieszczącego się przy ul. Szopena, w odległości 5 minut drogi od budynku szkoły;


W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić – > Kontakt