Zajęcia rewalidacyjne


INTEGRACJA SENSORYCZNA

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego to brak umiejętności wykorzystywania informacji otrzymywanych przez zmysły w celu płynnego, codziennego funkcjonowania. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego obejmują trzy główne kategorie (zaburzenie modulacji sensorycznej, zaburzenie dyskryminacji sensorycznej i zaburzenie motoryczne o podstawie sensorycznej). Do zaburzeń przetwarzania sensorycznego dochodzi w centralnym układzie nerwowym, którym kieruje mózg. Jeśli przetwarzanie przebiega nieprawidłowo, wówczas mózg nie jest w stanie spełnić swojej funkcji, którą jest organizacja informacji sensorycznych.

Problemy z modulacją sensoryczną dotyczą tego, w jaki sposób dziecko reguluje swoje reakcje na wrażenia.

Problemy z dyskryminacją sensoryczną przejawiają się trudnościami, jakie napotyka dziecko w rozróżnianiu docierających do nich wrażeń.

Problemy motoryczne o podłożu sensorycznym ujawniają, jak dziwne pozycje może przyjmować dziecko, jakie trudności może mieć z zaplanowaniem i opracowaniem działania oraz z organizacją i sposobem poruszania własnym ciałem.


METODA WARNKE

We wrześniu 2013 r. otwarto w naszym Ośrodku gabinet audio – psycho-  lingwistyczny, w którym prowadzi się terapię indywidualną dzieci mających trudności w czytaniu. Trudności spowodowane zaburzeniami przetwarzania dźwiękowego wymagają pracy metodą Warnkego.

W pracy metodą Warnke wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia Brain-Boy Universal Professional. To urządzenia diagnostyczno – treningowe przetwarzania i spostrzegania centralnego – procesów zachodzących w ludzkim mózgu. Procesy te muszą przebiegać szybko i dokładnie, aby było możliwe precyzyjne przetwarzanie zdań i szybka reakcja na usłyszane treści. Im lepiej wyćwiczony jest mózg w swojej pracy, tym zrozumienie treści będzie szybsze i łatwiejsze. Poprawi się tempo i technika czytania.

Dodatkowo gabinet został wyposażony w zestaw do testu przesiewowego umiejętności dalekiego widzenia przestrzennego, drążek do balansowania ćwiczący koordynację wzrokowo – ruchową, a także Stereotest Langa II do badania umiejętności widzenia stereoskopowego u dzieci i małych dzieci.

Fundatorem sprzętu jest Lions Club Truso Elbląg.

Terapeutkami uprawnionymi do pracy metodą Warnke są:
– mgr Anna Bełza


STYMULACJA POLISENSORYCZNA

„Poranny krąg” można określić jako stymulację polisensoryczną, czyli wielozmysłową, według pór roku. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły człowieka, a więc zmysły „bliskie”, tj.: smak, węch, dotyk oraz „dalekie”, tj.: wzrok, słuch. Celem zajęć jest spotkanie terapeuty i dziecka oraz dzieci ze sobą nawzajem, oparte na budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Podstawą tworzenia programu „porannego kręgu” jest świat przyrody. Jest on źródłem podstawowych symboli: żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych.


BIOFEEDBACK

RSA Biofeedback – to skuteczna metoda terapeutyczno – treningowa polegająca na wypracowaniu oddychania przeponowo – relaksacyjnego z wykorzystaniem, jako sygnału sprzężenia zwrotnego, zmian parametrów RSA (respiratory sinus arrytmia), czyli różnicy między pulsem na wdechu i wydechu. Regulacja oddechu z pracą serca wpływa pozytywnie na zdrowie i kondycję oraz stabilizuje stan emocjonalny.

Trening EEG Biofeedback polega na uczeniu się samodzielnej regulacji wybranych fal mózgowych. Podczas treningu zwiększa się generację fal, których jest za mało i jednocześnie hamuje się fale niepotrzebne, których jest zbyt dużo. Efektem treningu jest: lepsza koncentracja uwagi i pamięć, wzrost kreatywności, szybsze uczenie się, większa odporność na stres, poprawa samopoczucia, zahamowanie lęków, tremy oraz lepsza integracja umysłu i ciała.


TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które nie potrafią wykonywać prawidłowo czynności przy użyciu dłoni; nie potrafią kontrolować ruchów rąk, a także dla dzieci, które mają obniżone bądź podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej. Zajęcia terapeutyczne poprawiają sprawność małej motoryki, uczą również koncentracji, poprawiają chwyt dziecka, wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową. Precyzyjne ruchy rąk należą do najbardziej skomplikowanych ruchów. Od rozwoju motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i artykulacji, a także szeroko pojętej komunikacji.


KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się to systemy komunikacji zastępczej. Stosowane są w przypadku osób niezdolnych do komunikacji z użyciem mowy werbalnej lub tych, których mowa nie jest w pełni zrozumiała.

Również pewna grupa naszych uczniów nie jest w stanie w pełni opanować mowy. Dlatego w Ośrodku wykorzystuje się wybrane systemy komunikacji alternatywnej:
–        graficzne – Piktogramy i PCS,
–        manualne – gesty z systemu Makaton.

Zastosowanie takich środków w komunikacji ma dwojaki cel:
–        wzmocnić i uzupełnić mowę,
–        gwarantować zastępczy sposób porozumiewania się.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca pozwala dzieciom uporządkować ich świat. PSC-y wykorzystywane są do strukturalizacji czasu (przebiegu zajęć) oraz przestrzeni (oznaczenie pomieszczeń w szkole oraz przestrzeni).


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Dotyczą kształtowania prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój oraz doskonalenie mowy już ukształtowanej, usuwanie wad wymowy, nauczanie mowy, usuwanie zaburzeń głosu.

Zajęciami logopedycznymi objęci są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.


ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE I DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

Przeznaczone są dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zarówno w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Nauczyciele terapeuci:

 • opracowują programy do potrzeb konkretnych dzieci, do ich indywidualnych możliwości rozwojowych,

 • dostosowują metody pracy do indywidualnych możliwości poznawczych dzieci,

 • dbają o to, aby zadania i wymagania stawiane każdemu dziecku mieściły się w strefie jego najbliższego rozwoju,

 • wiedzą, że w centrum zajęć jest konkretny uczeń, a ich celem jest korekta jego rozwoju,

 • korygują trudności w nauce, a w szczególności doskonalą techniki czytania, pisania i liczenia,

 • współpracują z nauczycielami i młodzieżą w zakresie korekty niepożądanych zachowań.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Objęci są nią uczniowie z „klas życia”, szkoły podstawowej i gimnazjum (na zdjęciu). Ma ona na celu przede wszystkim:

 • wzmocnienie naturalnego gorsetu mięśniowego naszych uczniów,
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz przeciwdziałanie ich pogłębianiu się,
 • wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym,
 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, poprawa ruchomości stawów oraz doskonalenie ćwiczeń ogólnorozwojowych oddechowych.

ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Prowadzona jest w naszym Ośrodku od kilku lat. Zajęcia odbywały się w Gospodarstwie Agroturystycznym w Piastowie oraz w Stadninie Koni w Pagórkach. Obecnie hipoterapią objętych jest ok. 30 dzieci, a zajęcia odbywają się w Gospodarstwie Agroturystycznym w Wilkowie. Dzięki tym zajęciom mamy w naszej szkole prawdziwych dżokejów., którzy prezentują swoje umiejętności na Zawodach Konnych i Olimpiadach Specjalnych.


ZAJĘCIA KYNOTERAPII (DOGOTERAPIA)

Kynoterapia ma także kilkuletnią tradycję w naszej szkole. Obecnie psimi terapeutami są 2 suczki – Sabi (Sabrina Spartańska Osada – Berneński Pies Pasterski) oraz Negra (Nayla Red Pond FCI – Labrador Retriever ). Zajęciami objęte jest 5 klas oraz wszyscy podopieczni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka w Elblągu. Staramy się, aby z roku na rok zwiększać liczbę godzin zajęć  ze zwierzętami, tak aby objąć nimi coraz większą grupę dzieci.

Zajęcia kynoterapii prowadzone są według standardów Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego


ZAJĘCIA Z PŁYWANIA

Odbywają się na pływalni MOSiR-u w Elblągu przy ulicy Robotniczej. Prowadzone są przez instruktorów pływania i nauczycieli wychowania fizycznego naszego Ośrodka. Pływaniem objętych jest szesnastu uczniów z klasy VI szkoły podstawowej, 11 uczniów z klasy II gimnazjum zespołu edukacyjno-terapeutycznego oraz 9 uczniów z klasy V zespołu edukacyjno- terapeutycznego.


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej naszego Ośrodka. Są nimi objęci uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Prowadzone są w grupach 2-3 osobowych.


W naszym ośrodku odbywaj się także zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne.