Świetlica


Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo -wychowawczych szkoły i jest jej integralną częścią. Jako wewnątrzszkolny organ wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach i płaszczyznach podejmowanych przedsięwzięć.

W roku szkolnym 2014/2015 działaniami opiekuńczo – wychowawczymi świetlicy objęto 91 uczniów z orzeczeniami o upośledzeniu w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Działania świetlicy kompleksowo i wszechstronnie uzupełniają i wspomagają pracę Ośrodka. Wymienić tu należy edukację, rozumianą jako usprawnianie funkcji orientacyjno- poznawczych, pogłębianie wiadomości uczniów na temat otaczającej rzeczywistości społeczno-przyrodniczej, jak również zgłębianie wiedzy o świecie i sobie samym.

Rewalidacyjny charakter wpływu świetlicy na funkcjonowanie dziecka polega na tym, że wspomaga ona rozwój odpowiednich obszarów kompensacyjnych, motywuje do uczenia się, wielostronnie aktywizuje, a nade wszystko, sprzyja wywołaniu przeżyć pozytywnie oddziałujących wychowawczo. Jest to również miejsce relaksu i odpoczynku, tak bardzo wskazanego po wytężonej pracy umysłowej, zwłaszcza u naszych podopiecznych.

Udział w rządowym programie „Radosna Szkoła” pozwolił dostosować pomieszczenie świetlicy do potrzeb najmłodszych uczniów placówki. Respektując ich ograniczone możliwości psychofizyczne, doposażono salę świetlicy w miękkie siedziska, poduchy, bujaki oraz adekwatne do wieku i możliwości, gry i zabawy edukacyjne.

W toku zajęć świetlicowych podejmowane są różnorodne formy pracy, m.in.: zajęcia rekreacyjno – ruchowe, dydaktyczne, plastyczno – techniczne, muzyczne oraz inne- podyktowane sytuacją bieżącą i uwzględniające indywidualne potrzeby dziecka.

Cennym walorem wychowawczym jest również możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział podopiecznych w konkursach oraz imprezach okolicznościowych zainicjowanych przez świetlicę.

Świetlica realizuje programy: ARR „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa”. Ich celem jest wyrabianie wśród dzieci i młodzieży pożądanych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka oraz świeżych owoców i warzyw.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna  dużo uwagi poświęca kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Przedmiotem permanentnych starań jest wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, obowiązującego regulaminu, wyrażania własnych potrzeb i uczuć w formie zachowań aprobowanych społecznie, a zarazem dostrzegania i poszanowania ich u innych.

Ćwiczenia samoobsługowe oraz sytuacje, sprzyjające ogólnemu  usprawnianiu i usamodzielnianiu, są przedmiotem wielkiej troski, z uwagi na konieczność przysposabiania dzieci do bezpiecznego wejścia w dorosłość.

Bogato wyposażona świetlica przyciąga wzrok ciepłą, przyjazną dziecku, kolorystyką i przemyślaną aranżacją wnętrza. W powiązaniu z atrakcyjną ofertą szerokiego wachlarza zajęć, sprzyja twórczej nauce poprzez zabawę  oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb uczniów: bezpieczeństwa, przynależności do grupy, uznania, w ramach ciekawie wypełnionego czasu wolnego.