Szkoły


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 w Elblągu jest placówką kształcącą dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na zajęciach szkolnych oraz pozalekcyjnych. Nasi uczniowie korzystają ze stołówki, świetlicy szkolnej i internatu. Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Stosujemy w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawdzone, nowoczesne metody kształcenia pracy rewalidacyjnej: Kinezjologię Paula Dennisona, Metodę Weroniki Sherbourne. Alternatywne metody komunikacji. Prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze; gimnastykę korekcyjną i logopedię. Zapewniamy dzieciom możliwość rozwoju zainteresowań muzycznych, plastycznych sportowych, ekologicznych, komputerowych i teatralnych.

Prowadzimy nauczanie w pionach:
Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim :

  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum
  • szkoła zawodowa:
    – klasy3 letnie (stolarz, tapicer – kaletnik, kucharz),

Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym:

  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum
  • szkoła przysposabiająca do pracy (3 letnia)

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka, natomiast nauczanie indywidualne w domach uczniów.

Nasza placówka prowadzi klasy dla dzieci z autyzmem.


Placówka jest organizatorem praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły zawodowej. W ramach prowadzonej współpracy umieszczamy uczniów w zakładach pracy, gdzie odbywają naukę w zawodach stolarz, tapicer, kaletnik. Dla uczniów z klas kucharskich i krawieckich organizujemy naukę zawodu w pracowniach szkolnych.

Do Ośrodka przyjmujemy również uczniów niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózkach inwalidzkich), szkoła jest odpowiednio przystosowana do potrzeb w/w uczniów.