Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr1 w Elbbląu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sosw.elblag.com.pl

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
  • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • możliwość dostosowania strony korzystając z narzędzi dostępności (ustawienie kontrastu, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, ustawienia skali szarości oraz podświetlanych linków
  • mapa strony – w prawym dolnym rogu
  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Hanna Wilkaniec
e-mail: soswnr1eg@wp.pl
telefon: 55 625 83 47

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

82-300 Elbląg, ul. Mikołaja Kopernika 27
Tel.: 55 625 83 41
Faks: 55 625 83 50
E-mail: sosw1@elblag.eu
Strona internetowa: www.sosw.elblag.com.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście główne do budynku  szkoły  jest usytuowane od  ul. Kopernika oraz od ul. Nowowiejskiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

Wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się od ul. Kopernika z poziomu parkingu.

Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma wind, osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich przedostają się na wyższe kondygnacje za pomocą schodołazu. 

Opis dostosowań pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki miejsca parkingowe  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych znajdują się naprzeciwko wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza  języka migowego na miejscu lub online.  
Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.