RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Elblągu z siedzibą przy ul. Kopernika 27, reprezentowana przez: dyrektora SOSW Nr 1 w Elblągu.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Anita Sienicka, e-mail: iod@ecuw.elblag.eu, tel. 55 625 68 08.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
  3. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu, dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Inspektor Ochrony Danych – Anita Sienicka

Elbląskie Centrum Usług Wspólnych

ul. Saperów 14C

82-300 Elbląg

Tel.: 55 625 68 08

e-mail: iod@ecuw.elblag.eu