Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji

Beneficjenci

Odbiorcami Elbląskiego Centrum Terapii i Rewalidacji są dzieci i młodzież szkolna ze wskazaniami do opieki i pomocy specjalistycznej z powodu zaburzeń i trudności w rozwoju, zawartymi w opiniach lub orzeczeniach publicznych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych.

 

Cele

Celem Elbląskiego Centrum Terapii i Rewalidacji jest objęcie specjalistyczną opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną  dzieci i młodzież szkolną, a w szczególności:

 1. Wyrównywanie i kompensowanie deficytów oraz dysharmonii rozwojowych
 2. Korygowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji intelektualnych, emocjonalno-społecznych i adaptacyjnych
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności porozumiewania się, a także rozwijanie kompetencji językowych
 4. Oddziaływanie terapeutyczne i psychoedukacyjne na rzecz uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów
 5. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów
 6. Profilaktyka trudności edukacyjnych, rozwojowych i adaptacyjnych dzieci
  i młodzieży szkolnej

 

Czas pracy Centrum

 1. Centrum działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i dni ustawowo wolne od pracy.
 2. W uzasadnionych przypadkach Centrum może prowadzić zajęcia w soboty.
 3. Szczegółowy rozkład zajęć w Centrum jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem zajęć.

 

Centrum proponuje uczniom następujące zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne:

 • Korekcyjno-kompensacyjne
 • Logopedia i stymulacja rozwoju mowy
 • Alternatywne i wspomagające formy komunikacji
 • Dydaktyczno-wyrównawcze
 • Integracja sensoryczna
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Kynoterapia
 • Hipoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna i masaż leczniczy
 • EEG Biofeedback
 • Socjoterapia
 • Terapia behawioralna
 • Psychoedukacja o wybranej tematyce
 • Konsultacje specjalistyczne dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów

 

Procedura kwalifikowania:

 1. Rodzice lub opiekunowie ucznia składają wniosek do dyrektora ośrodka o objęcie dziecka zajęciami rewalidacyjnymi.
 2. Do wniosku załączają kopię orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zawierające zalecenia do rewalidacji i pracy z dzieckiem.
 3. Kwalifikacji ucznia na zajęcia dokonuje Zespół Kwalifikujący powołany przez dyrektora ośrodka.

 


Krótka informacja o działalności ECTiR

 

27 czerwca 2012r Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 Pan Leszek Iwańczuk przedłożył w Departamencie Edukacji UM projekt wykorzystania zasobów kierowanej przez siebie placówki do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom innych szkół elbląskich. Projekt został zaaprobowany. Centrum rozpoczęło działalność w roku szkolnym 2012/2013. We wrześniu 2012 roku zajęciami w ECTiR objęto 7 uczniów. 6 korzystało z 1 godziny zajęć w tygodniu. Jeden chłopiec korzystał z pomocy w wymiarze 2 godzin.

 

rok 2017/2018

We wrześniu w Elbląskim Centrum Terapii i Rewalidacji rozpoczęło zajęcia 115 uczestników, z czego 99 uczestników kontynuowało zajęcia terapeutyczne, a dla 16 było to rozpoczęcie zajęć terapeutycznych. W trakcie roku szkolnego ubyło 6 dzieci,
a na zajęcia w Centrum przyjęliśmy 22 nowych uczestników. Obecnie zajęciami w Elbląskim Centrum Terapii objętych jest 131 uczniów. W tym:

114   uczniów szkoły podstawowej
11     uczniów gimnazjum
6       uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Prowadzone są przez  27 nauczycieli-terapeutów.  59 uczestników korzysta w tym roku z dwóch rodzajów terapii – najczęściej w układzie jedne zajęcia w pierwszym półroczu drugie w półroczu drugim. Dwóch chłopców uczęszcza na dwie godziny zajęć, w trakcie których realizowane są trzy rodzaje zajęć terapeutycznych.

Grażyna Jędrzejczak

 

rok 2016/2017

We wrześniu 2016 kontynuowanie zajęć w Elbląski Centrum Terapii i Rewalidacji zadeklarowali rodzice 64 uczniów. Wpłynęło też 21 nowych wniosków. Pracę rozpoczęliśmy 85 osobową grupą uczestników.

73    uczniów szkoły podstawowej
9     uczniów gimnazjum
3     uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Do dnia 3 października 2016 wpłynęło 7 nowych wniosków. Jednocześnie rodzice dwojga dzieci zrezygnowali z udziału dzieci w zajęciach motywując to złym stanem zdrowia i nadmiernym przeciążeniem dziecka zajęciami.

Grażyna Jędrzejczak

 

rok 2015/2016

Zajęcia we wrześniu rozpoczęliśmy z grupą 63 uczestników. W czerwcu w zajęciach uczestniczyło aż 74 uczniów. W tym:

62    uczniów szkoły podstawowej
10    uczniów gimnazjum
2     uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Realizowane w Centrum zajęcia specjalistyczne to:

EEG i RSA Biofeedback
Integracja Sensoryczna
Kynoterapia
stymulacja polisensoryczna
stymulacja słuchu
stymulacja wzroku
rehabilitacja ruchowa
terapia behawioralna
terapia Metodą Warnkego
terapia pedagogiczna
terapia ręki
terapia sensomotoryczna
terapia zajęciowa

Zajęcia prowadzone są przez 22 nauczycieli-terapeutów. Wielu z nich posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem dwóch lub większej ilości metod. Stosownie do potrzeb dziecka obok wiodącej terapii włączają je w zajęcia terapeutyczne. Najbardziej poszukiwane terapie to: terapia Metodą Warnkego i trenig lateralny, Biofeedback, Integracja Sensoryczna, terapia behawioralna, sensomotoryka.

 

rok 2015/2016

Zajęcia we wrześniu rozpoczęliśmy z grupą 63 uczestników. W czerwcu w zajęciach uczestniczyło aż 74 uczniów. W tym:

62    uczniów szkoły podstawowej
10    uczniów gimnazjum
2     uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Realizowane w Centrum zajęcia specjalistyczne to:

EEG i RSA Biofeedback
Integracja Sensoryczna
Kynoterapia
stymulacja polisensoryczna
stymulacja słuchu
stymulacja wzroku
rehabilitacja ruchowa
terapia behawioralna
terapia Metodą Warnkego
terapia pedagogiczna
terapia ręki
terapia sensomotoryczna
terapia zajęciowa

Zajęcia prowadzone są przez 22 nauczycieli-terapeutów. Wielu z nich posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem dwóch lub większej ilości metod. Stosownie do potrzeb dziecka obok wiodącej terapii włączają je w zajęcia terapeutyczne. Najbardziej poszukiwane terapie to: terapia Metodą Warnkego i trenig lateralny, Biofeedback, Integracja Sensoryczna, terapia behawioralna, sensomotoryka.

 

rok 2014/2015

Z pomocy Centrum korzystało łącznie 41 uczniów:

35      uczniów szkoły podstawowej
4       uczniów gimnazjum
2       uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Porozumienie pomiędzy dyrektorami ZSO Nr2 i SOSW Nr1 pozwoliło na zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla 1 ucznia Gimnazjum Nr 3 w wymiarze 2h tygodniowo.

 

rok 2013/2014

W tym roku liczba chętnych zaczęła się zwiększać. Coraz większa liczba rodziców występowała o objęcie ich dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W czerwcu 2014 r. w zajęciach   uczestniczyło 33 uczniów:

27       uczniów szkoły podstawowej
3          uczniów gimnazjum
2          uczniów szkół ponadgimnazjalnych
1          dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w OREW

Na zajęcia uczęszczało też 3 uczniów z Gimnazjum Nr 3, dla których zajęcia w ośrodku zorganizowano na podstawie porozumienia pomiędzy szkołami. Dyrektor SOSW Nr1 udostępnił gabinety specjalistyczne do prowadzenia zajęć terapeutycznych metodami Biofeedback i treningu lateralnego terapeutom zatrudnionym przez Dyrektora ZSO Nr2.

Zajęcia prowadzono dla trojga uczniów w łącznym wymiarze 6 godzin.

 

rok 2012/2013

W czerwcu 2013 zajęciami rewalidacyjnymi objętych było 11 uczestników.

7 – ze szkoły podstawowej
2 – z gimnazjum
2 – ze szkół ponadgimnazjalnych.