Rekrutacja


Dyrektor SOSW Nr 1 w Elblągu ogłasza nabór na rok szkolny 2015/2016 do szkół:

 • szkoły podstawowej specjalnej
 • gimnazjum specjalnego
 • zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej
 • szkoły podstawowej specjalnej- klasy ZET
 • szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z autyzmem
 • gimnazjum specjalnego- klasy ZET
 • szkoły przysposabiającej do pracy

Nabór uczniów do klasy I szkoły podstawowej odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 3 lipca 2015 r.   

Nabór uczniów do gimnazjum:

 • od 1 kwietnia do 3 lipca 2015r. składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum
 • do 3 lipca 2015r. do godz. 12:00 należy złożyć: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty (zaświadczenie składają uczniowie, którzy byli zobowiązani przystąpić do sprawdzianu).

Nabór uczniów do szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy

Od 1 kwietnia do 3 lipca 2015r. do godz. 12:00 składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej

Do tego dnia należy złożyć: świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (zaświadczenie składają uczniowie, którzy byli zobowiązani przystąpić do  egzaminu gimnazjalnego),

Przy przyjęciu ucznia do Ośrodka niezbędne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Podanie o przyjęcie ucznia z gminy Elbląg należy złożyć do Dyrektora Ośrodka. Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz do gimnazjum ucznia spoza Elbląga należy złożyć w Starostwie Powiatowym.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjmowani do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu poza wyżej wymienionymi terminami, na wszystkie etapy nauczania z chwilą podjęcia przez rodziców decyzji o umieszczeniu dziecka w szkole specjalnej. Podanie o przyjęcie ucznia z gminy Elbląg należy złożyć do Dyrektora Ośrodka, a ucznia spoza Elbląga do Starostwa Powiatowego.

Ogłoszenie wyników naboru – 3 lipca 2015.

Termin rekrutacji dodatkowej lipiec – sierpień 2015.


Dokumenty wymagane przy przyjęciu do gimnazjum

 • podanie;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • dla uczniów z poza Elbląga  – skierowanie z UM w Elblągu (załatwiane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego albo Urzędu Gminy);

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 • podanie;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy(udzielamy pomocy w uzyskaniu tego dokumentu);
 • dla zawodów tapicer, stolarz, kaletnik numer NIP (z Urzędu Skarbowego)
 • dla zawodu kucharz małej gastronomii – pracownicza ksiązeczka zdrowia (udzielamy pomocy w uzyskaniu tego dokumentu); 

Uczniowie z poza Elbląga mogą składać podanie o całodobową opiekę w grupach wychowawczych (internat)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić – > Kontakt