„Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II”

Elbląg 15.01.2018r.

Rekrutacja uczestników

W związku z realizowanym w naszej placówce projektem  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”  dofinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 zachęcamy nauczycieli do wzięcia udziału w wyżej wymienionym projekcie.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.01.2018 r. – 26.01.2018 r. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1  -zasadniczej szkoły zawodowej, do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie, dopasowanie metod  i  treści kształcenia dla  2 kierunków  kształcenia (kucharz, stolarz)  podniesieniu kwalifikacji i kompetencji  nauczycieli zawodu  i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz i stolarz w  okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Projekt skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 uczących w zawodach stolarz i kucharz.

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

Dyrektor zachęca nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu do deklarowania udziału w poniższych formach wsparcia:

– organizacja i sfinansowanie kursów, szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,

– organizacja i sfinansowanie studiów podyplomowych związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,

–  organizacja i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

Zainteresowani składają dokumenty rekrutacyjne w terminie od 15.01.2018 r. – 26.01.2018 w sekretariacie Ośrodka.

Komisja rekrutacyjna w składzie przewodniczący Leszek Iwańczuk oraz wiceprzewodniczący Grażyna Jędrzejczak po zakończeniu rekrutacji w terminie  7 dni  przyzna punkty i stworzy listę rekrutacyjną oraz listę rezerwową i powiadomi o wynikach osoby biorące udział w rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest  na stronie internetowej Ośrodka


Elbląg 4.01.2018r.

Informacja o projekcie

Gmina Miasto Elbląg od 1 stycznia 2018r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 7 872 647,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 996 087,73 zł

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:
– Zespół Szkół Technicznych – technikum,
– Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,
– Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
– Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,
do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/ dopasowanie metod
i treści kształcenia dla 30 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji/ kompetencji 61 nauczycieli w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Działania są realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 25 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:
-modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców
-doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
-kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane
z profilem kształcenia,
-praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:
Zespół Szkół Technicznych:
PRACOWNIA ANALITYCZNO-CHEMICZNA:
– technik analityk
PRACOWNIA OGÓLNOBUDOWLANA (BUDOWNICTWA I INŻYNIERII SANITARNEJ):
-technik budownictwa
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GEODEZYJNA:
-technik architektury krajobrazu
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych:
PRACOWNIA WITRYN INTERNETOWYCH I MULTIMEDIÓW:
-technik informatyk
PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ:
– technik organizacji reklamy
PRACOWNIA PLANOWANIA I REALIZACJI:
-technik logistyk
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących:
PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIÓW:
– technik organizacji reklamy
PRACOWNIA SPRZEDAŻY USŁUG REKLAMOWYCH:
– technik organizacji reklamy
PRACOWNIA LOGISTYKI I ŚRODKÓW TRANSPORTU:
-technik logistyk
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
PRACOWNIA FRYZJERSKA:
-fryzjer
-technik usług fryzjerskich
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA:
-monter elektronik
-technik elektronik
-technik elektryk
-elektryk
PRACOWNIA ELEKTRYCZNA:
-monter elektronik
-technik elektronik
-technik elektryk
-elektryk
PRACOWNIA SAMOCHODOWA:
-technik pojazdów samochodowych
-mechanik pojazdów samochodowych
-kierowca mechanik
PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:
-technik pojazdów samochodowych,
-mechanik pojazdów samochodowych
-kierowca mechanik
PRACOWNIA JĘZYKOWA:
-monter elektronik
-technik elektronik
-technik elektryk
-elektryk
PRACOWNIA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH:
-technik cyfrowych procesów graficznych
PRACOWNIA ADMINISTRACJI:
-technik administracji
PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI:
-technik rachunkowości
PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:
-technik bezpieczeństwa i higieny pracy
PRACOWNIA FLORYSTYCZNA:
-florysta
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług:
PRACOWNIA ANALIZY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ ORAZ PROJEKTOWANIA FRYZUR:
-fryzjer
-technik usług fryzjerskich
PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII PRZETWARZANIA DREWNA:
-technik technologii drewna
-stolarz
PRACOWNIA SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH:
-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:
-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
PRACOWNIA EKSPLOATACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYKI:
-technik energetyk
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1:
PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU KUCHARZ:
-kucharz
PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU STOLARZ:
-stolarz.