Projekt gimnazjalny 2016/2017


Działania realizowane w ramach projektu


W roku szkolnym 2016/2017 klasy II a i II b gimnazjum realizują projekt  pt. „Jak walczyć ze stereotypami?”.

Wybór tematu podyktowany był:

 • wzrostem ilości przypadków osiedlania się na terenie całej Europy ludzi o różnych kolorach skóry spowodowany rozwojem przemysłowym, sytuacjami gospodarczymi i politycznymi
 • koniecznością znajomości praw człowieka i umiejętności dostrzegania przypadków łamania ich
 • typowym dla młodzieży gimnazjalnej niskim poziomem tolerancji dla wszelkich odmienności
 • powielaniem przez młodzież stereotypów przekazywanych w środowisku domowym i rówieśniczym

Dla zespołów uczniowskich sformułowane zostały następujące tematy, nad którymi uczniowie będą pracować pod opieką nauczycieli, którzy zdecydują się współpracować w projekcie:

a) Stereotypy a życie społeczne

 • Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – czy jedno wynika z drugiego?
 • W jaki sposób bazowanie na stereotypach wpływa na relacje międzyludzkie?

b) Utrwalanie i redukowanie stereotypów

 • Jak ludzie uczą się stereotypów?
 • Dlaczego stereotypy przekazywane są z pokolenia na pokolenie?

c) Wydarzenia historyczne a stereotypy

 • Czy stereotypy i uprzedzenia mogą prowadzić do nienawiści na tle wyznania, koloru skóry itp.?
 • Jak podział Niemiec i budowa Muru Berlińskiego przyczyniła się do narastania nierówności społecznych?

d) Media a stereotypy

 • Jakie stereotypy widoczne są w reklamach?
 • Czy media mają wpływ na walkę ze stereotypami i uprzedzeniami?

Poszukując informacji, wymieniając doświadczenia, rozwiązując problemy i doskonaląc umiejętność współpracy uczniowie będą dążyć do osiągnięcia następujących celów:

 • uświadomienie sobie wpływu stereotypów na nasze poglądy i przekonania
 • uświadomienie sobie związku między lękiem i uprzedzeniami a kształtowaniem się stereotypów
 • zbadanie wpływu wydarzeń historycznych na powstawanie stereotypów przekazywanych z pokolenia na pokolenie
 • kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności innych osób w wymiarze kulturowym, rasowym, religijnym, płciowym

Koordynatorami projektu są: Danuta Kaszczuk – wychowawczyni kl. II a, Tamara Lorentsen – wychowawczyni kl. II b oraz Monika Kaszczuk – nauczyciel w-f i edukacji dla bezpieczeństwa w obu klasach.

Prace nad problemami projektowymi trwać będą od grudnia 2016r. do kwietnia 2017r.,  a ich wyniki prezentowane będą społeczności szkolnej na bieżąco w formie gazetek, ogłoszeń, plakatów oraz prezentacji podczas oficjalnego podsumowania projektu.

Pierwsze nasze działania związane z realizowanym projektem – powstaje tablica informacyjna.


Działania realizowane w ramach projektu