Projekt gimnazjalny 2015/2016


Działania realizowane w ramach projektu


W roku szkolnym 2015/2016 klasa IIa gimnazjum (wychowawca Artur Baur) wraz z klasami IIb gimnazjum (wychowawca Ewa Dyczewska-Szulecka) i IIa gimnazjum „zet” (wychowawca Małgorzata Sierek) przy SOSW nr 1 w Elblągu będą realizować edukacyjny projekt gimnazjalny pod nazwą:

„Wybory kształtują nasze życie.”

Głównym celem projektu będzie uświadamianie uczniom, że poprzez podejmowane przez nich decyzje mają oni realny wpływ na kształtowanie własnego życia. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od listopada 2015r. do lutego 2016r.

Zadania projektowe będą dostosowane do możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów i będą realizowane z wykorzystaniem różnorakich form i metod, m.in.: wykłady teoretyczne w ramach zajęć grupowych, pogadanki, warsztaty praktyczne, studia przypadków, wykorzystanie sztuki, filmu i metod programowych z użyciem komputera itp.

Do współpracy w ramach realizacji zadań projektowych zaproszeni są wszyscy chętni nauczyciele i inne osoby, które poprzez zajęcia dydaktyczne i inne działania mogą i chcą włączyć się w podejmowanie tematów problemowych związanych z tematyką projektu. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Cele szczegółowe:

 1. Wskazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy decyzją, a jej skutkiem, w tym zapoznanie uczniów z konstrukcją i przebiegiem procesu decyzyjnego.
 2. Wykształcenie wśród uczniów umiejętności budowania planów działania w wymiarze krótko i długoterminowym.
 3. Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Formy:

 • indywidualne
 • zbiorowe
 • grupowe

 Metody:

 • wykład informacyjny, pogadanka
 • metoda przypadków
 • gry dydaktyczne
 • film
 • metody programowe z użyciem komputera
 • burza mózgów
 • ćwiczenia produkcyjne

W ramach realizacji projektu będą poruszane następujące bloki tematyczne:

 • budowa drzewa decyzyjnego
 • realizacja założonych celów poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji;
 • samokontrola i wytrwałość
 • odpowiedzialność za decyzje
 • wybory właściwe i niewłaściwe:
 • kryteria oceny wyborów
 • zagrożenia płynące z konsekwencji niewłaściwych wyborów (m.in. konsekwencje łamania prawa, norm społecznych i moralnych)
 • bierność
 • wpływ na życie własne i innych przez dokonywanie określonych wyborów
 • kształtowanie rzeczywistości

Działania realizowane w ramach projektu