Ważna informacja

W związku z brakiem opinii Sanepidu informuję, iż z dniem 26.10.2020:

 1. Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym i w klasach I – III będzie odbywała się w systemie stacjonarnym;
 2. Uczniowie klas IV – VIII oraz szkół ponapodstawowych będą odbywały naukę w systemie zdalnym;
 3. Praktyczna nauka zawodu organizowana w szkole i w CKP odbywa się stacjonarnie;
 4. Nauczyciele realizują naukę zdalną na terenie szkoły;
 5. Naukę zdalną nauczyciele realizują w formie: kontaktów za pomocą narzędzi elektronicznych, przygotowania i przekazania uczniom kart pracy, pozostawania do dyspozycji uczniów i ich rodziców (telefon komórkowy, e-mail, Librus) w godzinach prowadzenia zajęć;
 6. Zgodnie z informacją Ministra Edukacji i Nauki, dla uczniów którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu nauczanie będzie odbywać się stacjonarnie w szkole (możliwe jest udostępnienie stanowisk komputerowych w szkole);
 7. Nauka (zdalna i stacjonarna) odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym planem pracy;
 8. Zgodnie z tygodniowym planem pracy prowadzone będą także zajęcia rewalidacyjne; Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, mogą być kierowani do pracy za nauczycieli przebywających na zwolnieniu;
 9. Zajęcia w Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Elbląskiego Centrum Terapii i Rewalidacji, odbywają się zgodnie z planem, w porozumieniu i za zgodą rodziców (pod warunkiem, że dziecko nie przebywa na kwarantannie); Dzieci do 16 roku życia muszą być doprowadzone na zajęcia przez osobę pełnoletnią;
 10. Wychowawców klas proszę o przekazanie stosownych informacji Uczniom, Rodzicom oraz Opiekunom.
 11. Rozwozy i przywozy dzieci dotyczą klas I – III   i punktu przedszkolnego.
 12. Dzieci z klas I – III będą spożywały obiad w szkole.
 13. Informacje, dotyczące internatu przekaże kierownik internatu.
 14. Świetlica szkolna, psycholog i pedagodzy oraz biblioteka szkolna pracują w sposób stacjonarny.
 15. Program „Owoce i warzywa” będzie realizowany w klasach I – III na świetlicy szkolnej.

Wszelkie niedogodności związane z nową organizacją pracy należy zgłaszać kadrze kierowniczej ośrodka.

Dyrektor zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych ustaleń, w zależności od zmieniającej się sytuacji (zwolnienia lekarskie, stany klas i grup, itp.).

 

Dyrektor Leszek Iwańczuk

Komentarze są wyłączone.