Informacja o sposobie i trybie realizowania zadań przez SOSW nr 1

Informuję, iż okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty sposób i tryb realizacji zadań przez naszą placówkę określają następujące akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Elblągu obowiązują poniższe ustalenia:

 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania związane z prowadzeniem procesu edukacyjno-terapeutycznego będą realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zadania związane z nauczaniem na odległość realizują wszyscy nauczyciele  i wychowawcy w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (tzn. w zakresie swojego pensum – bez godzin ponadwymiarowych).
 3. Nauczyciele ośrodka w pracy z uczniami realizują pełną podstawę programową obowiązującą
  w poszczególnych typach szkół działających w ośrodku. Realizowane są wszystkie przedmioty.
 4. Nauczyciele określają treści z podstawy programowej i przygotowują materiały dla dzieci/uczniów oraz zadania i działania praktyczne do wykonania w domu w zakresie nauczanych przedmiotów, dostosowane do poziomu kształcenia.
 5. Nauczyciele cyklicznie – cotygodniowo – przekazują uczniom/ich rodzicom materiały do pracy, w których określą tematykę, cel, zakres, czas i ilość ćwiczeń oraz termin wykonania poszczególnych zadań. W materiałach przekazywanych uczniom/rodzicom uczniów nauczyciele określą, w jaki sposób uczeń przedstawi wykonane zadania do sprawdzenia i oceny. Zalecane formy to: przesłanie wykonanego zadania na adres e-mail nauczyciela, przesłanie dokumentacji zdjęciowej lub krótkiego opisu wykonywanych zadań (dot. polecenia wykonania działań praktycznych).
 6. Uczniowie wykonują zadania samodzielnie lub pod kierunkiem rodziców/opiekunów. W czasie dnia pracy uczeń wykonuje zadania według indywidualnego rytmu/harmonogramu, uzgodnionego z rodzicami/opiekunami. Czas pracy i zakres wykonywanych zadań powinien uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne ucznia, powinien być dostosowany do realnych warunków z uwzględnieniem równomiernego obciążenia obowiązkami. 
 7. Nauczanie na odległość, w tym również konsultacje z nauczycielami odbywają się przy pomocy wskazanych przez rodziców narzędzi TIK . Wykorzystana jest strona internetowa SOSW nr 1, facebook, a także komunikatory, grupy społecznościowe, poczta e-mail, platformy  edukacyjne.
 8. Dla uczniów, którzy nie mają możliwości kontaktowania się z nauczycielami za pomocą narzędzi zdalnego nauczania materiały edukacyjne są opracowywane i dostarczane w formie tradycyjnej (wysyłane pocztą na adres rodziców, pozostawione do odbioru w placówce lub dostarczane bezpośrednio do domu ucznia). Sposób przekazania materiałów ustala wychowawca klasy z rodzicami ucznia.
 9. Wychowawcy (dotyczy: zajęć opiekuńczo – wychowawczych) realizują tematykę zawartą w programie profilaktyczno- wychowawczym przygotowując, udostępniając wychowankom materiały o tematyce profilaktycznej lub dotyczącej aktualnych problemów wychowawczych, oraz materiały rozwijające zainteresowania adekwatne do rozpoznanych potrzeb. 
 10. Konsultacje dla rodziców: Nauczyciele są zobowiązani codziennie w godz. 10 – 13 pozostawać do dyspozycji rodziców. W tym czasie nauczyciele udzielają konsultacji za pomocą poczty elektronicznej, konsultacji telefonicznych, innych narzędzi TIK zgodnie z poczynionymi ustaleniami. 
 11. Wychowawcy klas monitorują przebieg nauczania na odległość swoich uczniów pozostając w kontakcie z rodzicami zgodnie z dotychczas przyjętym sposobem komunikowania się.
 12. Pedagog i psycholog placówki udzielają konsultacji e-mailowo oraz telefonicznie wg zgłaszanych potrzeb.
 13. Rodzice dzieci, uczniów, wychowanków będą na bieżąco informowani o postępach i/lub ocenach dziecka, ucznia, wychowanka poprzez w/w narzędzia TIK wskazane przez rodzica. 
 14. Nauczyciele dokumentują swoje działania jako potwierdzenie własnej aktywności przedkładając cotygodniowo informację o przebiegu zdalnego nauczania.

Dyrektor SOSW Nr1 Leszek Iwańczuk

Komentarze są wyłączone.